Mục đích
- Nhằm tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và chuyên đề toàn khóa: “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.
- Thông qua Cuộc thi giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh hiểu sâu sắc hơn về thân thế, sự nghiệp của Bác; tình cảm, công lao của Bác đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam nói chung, với Đảng bộ và Nhân dân Thái Bình nói riêng. Đồng thời, khẳng định trách nhiệm và quyết tâm của Đảng bộ, Nhân dân Thái Bình trong quá trình hiện thực hóa Lời căn dặn của Người: xây dựng Thái Bình trở thành một tỉnh gương mẫu về mọi mặt.
- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nắm được ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh trong các bài viết, bài nói, những lời căn dặn của Bác đối với cán bộ, đảng viên, Nhân dân Thái Bình; từ đó, liên hệ, vận dụng vào thực tiễn công tác, thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị và trách nhiệm của cá nhân; góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.
Yêu cầu
- Cuộc thi là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ Năm (31/12/1966 - 31/12/2021); 60 năm Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ Tư (26/3/1962-26/3/2022) và 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2022).
- Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, các cơ quan đơn vị trong toàn tỉnh triển khai, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, đảm bảo chất lượng, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; tạo sự lan tỏa, thu hút đông đảo sự tham gia của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.
Đối tượng dự thi
- Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; chiến sĩ các lực lượng vũ trang; học sinh phổ thông, sinh viên; đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội; các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, công dân Thái Bình đang học tập, lao động, công tác, cư trú ở ngoài tỉnh quan tâm tới Cuộc thi.
- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký giúp việc không được tham gia dự thi.
Cơ cấu giải thưởng
1. Giải cá nhân:
Mỗi đợt thi có các giải thưởng cá nhân, bao gồm:
- 01 giải Nhất: trị giá 3.000.000 đồng
- 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng
- 03 giải Ba, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng
- Một số giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 500.000 đồng.
2. Giải tập thể:
Tổng số có các giải thưởng, bao gồm:
- 01 giải Nhất: trị giá 3.000.000 đồng
- 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng
- 03 giải Ba, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng
- Một số giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 500.000 đồng.

Căn cứ vào quá trình triển khai và kết quả cụ thể về số lượng người tham gia, người đạt giải cao ở các đợt thi của các địa phương, đơn vị, Ban Tổ chức Cuộc thi có thể điều chỉnh về cơ cấu, số lượng giải thưởng cho phù hợp. Ngoài ra, Ban Tổ chức Cuộc thi trao giấy khen cho các tổ chức, cơ quan, đơn vị làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên tích cực tham gia Cuộc thi.